Переосмысление территорий

Reconfiguring Territories

Territooriumite ümber mõtestamine

Uudelleenmäärittyvät paikallisuudet

This is a subtitle.

Ohjelma

Reconfiguring Territories tutkimusohjelman kansikuva

Tutkimusohjelman alustus
Программа заявление
Programme Statement
Programmi avaldus

Miten osaisimme kuvitella intensiivisen yhdessäolemisen materialisoitumia, joiden lähtökohtia olisivat moninainen, ylisukupolvinen pitkäjänteisyys, oman haurautensa ja haavoittuvaisuutensa hyväksyvä toimijuus, keskinäisriippuvaisuuksiin perustuva elastisuus ja moninaisuutta mahdollistava avoin dialogisuus?

(Re)configuring Territories – Muuttuvat alueellisuudet, on monialainen tutkimusohjelma, joka tuo yhteen tilallisista kysymyksistä kiinnostuneita arkkitehtejä, muotoilijoita, taiteilijoita ja tutkijoita. Ohjelma asettuu maantieteellisesti Itämeren alueelle Narvan kaupunkiin Venäjän ja Viron rajalle.

(Re)configuring Territories tutkii kaupunkien lukemisen ja arkistoinnin, mallintamisen ja tarinankerronnan, sijoittumisen ja suunnittelun sekä hoivan ja huolenpidon praktiikoita.

Tutkimusohjelma kiinnittyy kysymyksiin rajojen määrittämisestä ja raja-alueilla oleilusta, kysymyksiin tilan omistamisesta ja toiseuden tuottamisen mekanismeista, kysymyksiin tasa-arvoisuudesta ja etuoikeuksista rikkinäisessä maailmassa, jossa alueellisuudet ovat liikkeessä ja muuttuvia.

Ohjelma asettuu itä-Virossa, Viron ja Venäjän rajalla sijaitsevaan Narvan kaupunkiin, Narvan taideresidenssiin. Ohjelman järjestäjinä toimii yhdessä Narvan taideresidenssi, Trojan Horse ja Suomen Viron-Instituutti.

ALOJEN VÄLINEN EPÄMÄÄRÄINEN ALUE

(Re)configuring Territories pyrkii rakentamaan ystävyyksiä sekä aloittamaan keskusteluja eri alojen toimijoiden: kuten taiteilijoiden, arkkitehtien, muotoilijoiden ja teoreetikoiden sekä eri tavoilla paikkoihin sitoutuneiden paikallisten kanssa.

Tutkimusohjelman monialaisuus tarkoittaa monitasoisia kumppanuuksia eri praktiikoiden – siis erilaisten ajattelun muotojen, sijoittumisen tapojen ja haavoittuvuuksien – välillä. Uskomme, että praktiikoiden yli ja halki levittyvää epämääräistä territoriota lähestymällä voimme mahdollistaa kiistanalaisten ja puolustettavien väitteiden paikantamisen sekä yhteensovittamattomuuksien ja keskenäisriippuvuuksien materialisoitumisen.

Ohjelma rohkaisee taiteilijoita, muotoilijoita ja arkkitehtejä kehittämään spekulatiivisiä, performatiivisia ja kriittisiä tutkimuspraktiikoita sekä esittämään paikallistettuja ekologisia kysymyksiä, joiden avulla on mahdollista hahmottaa moninaisempia kaupunkeja ja yhdessä elämisen muotoja.

(aines asioiden välillä)

ARKKITEHTUURIN AKTIIVISET MUODOT

Moni tutkimusohjelman taustalla olevista ajatuksista rakentuu arkkitehti ja teoreetikko Keller Easterlingin arkkitehtuurin aktiivisten muotojen käsitteen varaan. Teksteissään Easterling kuvaa kaikkialle ulottuvia näkymättömiä rakenteita, kuten standardeja, protokollia ja tuotantoprosesseja, jotka muokkaavat kaupunkeja, kaupunkisuunnittelua ja yhdessä olemista.  

Easterlingille arkkitehtuuriteoria ei ole vain fyysisten, materiaalisten objektien – rakennusten ja kaupunkien tutkimista – vaan myös säännösten, ajattelutapojen, rutiinien ja parametrien lukemista. Ne vähintään epäsuorasti vaikuttavat kaupunkiympäristön rakentumiseen.

Easterling kutsuu näitä näkymättömiä ja elastisia rakenteita arkkitehtuurin aktiivisiksi muodoiksi. Hänelle ymmärrys siitä, miten tai minkälaisten prosessien kautta arkkitehtuuria tehdään ja miten yhdessäolon muotoja rakennetaan on vähintään yhtä tärkeää kuin mitä tai minkälaisia nämä rakenteet ja muodot lopulta ovat. 

(Re)configuring Territories pyrkii tunnistamaan ja kehittämään tekemisen tapoja, käytänteitä ja kohtaamisia, jotka kykenevät vaikuttamaan kaupunkien toiseksi tulemiseen.

(Tästä eteenpäin kerrotaan käytännöistä ja ajoittumisista)

VUOSITTAINEN RAKENNE

Tutkimusohjelma koostuu kolmesta vuosittain toistuvasta tapahtumasta: viikon mittaisesta kevätkoulusta, kuuden viikon mittaisesta tutkimusresidenssistä sekä viikonlopun mittaisesta live-roolipelistä. Nämä kolme kokoontumista muodostavat vuoden kierron. Kevään aloittaa viikon mittainen kevätkoulu. Intensiivisen kevätkoulun aikana kehittyneitä ajatuksia voidaan hahmotella eteenpäin residenssijakson aikana. Vastaavalla tavalla residenssijakson aikana syntyneitä ajatuksia voidaan sekoittaa mukaan kevään päättävään liveroolipeliin sekä seuraavan vuoden kevätkouluun. Kevätkoululle, residenssille ja larpille yhteistä ovat yhteisölliset tutkimusmetodit sekä paikallistetut tavat lähestyä ja mallintaa kaupunkitilaa sekä epäformaaleita oppimisen territorioita yhdessä monien eri alojen kanssa.

KEVÄTKOULU

Kevätkoulu on viikon mittainen kohtaaminen ja työpaja, jonka avulla voimme kokeilla erilaisia kaupunkitutkimuksen, kaupunkien mallintamisen, -tarinankerronnan, -hoivan ja -huolenpidon praktiikoita yhdessä monialaisen osallistujajoukon kanssa. Kevätkoulu sijoittuu Narvan taideresidenssiin, joka toimii kesäkoulun ajan eräänlaisena julkisena työhuoneena, jossa osallistujat voivat visioida ja toteuttaa kaupunkitilallisia kokeiluja. Kevätkoulun päättää julkinen tapahtuma, joka tuo kevätkoulujen työpajojen aikana syntyneitä ajatuksia ja kokeiluja paikallisen yhteisön pariin.

TUTKIMUSRESIDENSSI

(Re)configuring Territories -tutkimusresidenssi on suunnattu kaupunkien ja Itämeren alueen parissa työskenteleville taiteellisille tutkijoille, joita kiinnostaa sijoittuneet praktiikat sekä spekulatiivinen työskentely. Residenssitutkijat ja -taiteilijat elävät ja työskentelevät Narvan taideresidenssissä jossa he voivat keskittyä omaan praktiikkaansa (Re)configuring Territories ohjelman puitteissa. Residenssitutkijat ja -taiteilijat voivat osallistua ohjelman aikana järjestettävään liveroolipeliin ja kesäkouluun.

LARPPI

Live-roolipeli, eli larppi on roolipelaamisen muoto, jossa pelaajat eläytyvät fiktiivisen roolihahmon ajatusmaailmaan ja toiminnan tapoihin. (Re)configuring Territories ohjelmassa roolipelaaminen toimii skenaariotyöskentelyn välineena, jonka avulla on mahdollista testata erilaisia todellisuuksia ja tulevaisuuksia. Fiktiivisiin hahmoihin ja ympäristöihin eläytymällä tutkija tai taiteilija pääsee kyseenalaistamaan tämän hetken eletyn todellisuuden konventioita sekä pohtimaan omien muotoiluvalintojensa seurauksia.

(Retki Kreenholmin puuvillatehtaan aleelle, kevätkoulu 2019)

NELJÄN VUODEN AIKAJÄNNE

(Re)configuring Territories toteutetaan kolmena vuoden kestävänä kokonaisuutena jotka tapahtuvat vuosien 2019–2022 aikana. Kukin kolmesta vuodesta tarkastelee kaupunkeja ja yhteisöllisyyttä erilaisessa ajallisessa kehyksessä. Vuonna 2020 pidimme hiljaisvuoden Covid-19 -epidemian takia. Vuosia 2020–2022 tukee Koneen säätiö.

ENSIMMÄINEN VUOSI: EILISEN TARINAT – KAUPUNKI ARKISTONA

Tutkimusohjelman ensimmäinen vuosi 2019 lähestyi Narvan kaupunkia arkistona. Minkälaisia ristiriitoja ja jännitteitä voimme hahmottaa kaupungin materiaalisia ja yhteisöllisiä kerrostumia tutkimalla? Kenen tarinat jäävät elämään, mitä tarinoita kirjoitetaan ja arkistoidaan? Ketkä ovat näiden tarinoiden päähenkilöitä? Kenen ääntä emme kuule?

Tutkimusohjelman ensimmäinen tapahtuma oli kevätkoulu, joka järjestettiin toukokuun toisella viikolla keväällä 2019. Kevätkoulu rakentui kolmen päällekkäisen työpajan ympärille, joista kukin tarkasteli Narvan kaupunkia erilaisesta näkökulmasta ja ajallisesta mittakaavasta käsin. 

Yin Aiwenin Theory, History, Poetry -työpajassa osallistujat kävelivät historiaa runoudessa, maiskuttelivat teoriaa historiassa sekä kirjoittivat runoja teorissa kävelemällä, lukemalla, märehtimällä, keskustelemalla ja kirjoittamalla yhdessä kaupunkitilassa. 

Damiano Cerronen vetämässä metaNAR – Narration for Digital Society -työpajassa osallistujat käyttivät digitaalisia työkaluja tutkiakseen Narvan kaupugin metamorfologiaa, prosessoidakseen sen digitaalisia jalanjälkiä sekä kartoittaakseen kaupungin yhteisöllistä ja kaupunkikuvallista maastoa. 

Polina Medvedevan vetämässä Deconstructed Field Studies -työpajassa osallistujat olivat vuorovaikutuksessa kaupungin ja sen asukkaiden kanssa dokumentoiden pieniä paikallisia tarinoita epämuodollisista talouksista ja Narvan epäkonventionaalisista yhteisöistä. 

Kukin näistä työpajoista kesti viisi päivää ja niihin osallistui viisi osallistujaa. Kukin ryhmä esitteli tutkimustaan osana Narva Urban Lab -tapahtumaa.

TOINEN VUOSI: TÄMÄN PÄIVÄN TARUT – FEMINISTISET TILALLISET PRAKTIIKAT

Vuonna 2021 ohjelma keskittyy feministisiin tilallisiin praktiikoihin ja ylläpitotyöhön. Tarkastelemme ympäristön hajoamis- ja lahoamisprosesseja dekonstruktiivisena tapahtumana. Tutkimme yhteisöllisiä heikkouksia, hoivaa sekä esityksellisyyttä tilallisen ajattelun välineenä ja aktivismin muotona.

Keväällä 2021 tutkimusresidenssiin saapuu TOK kuraattorit, Anna Bitkina ja Maria Veits, Pietarista. He haastavat taiteen territorioita etsien tapoja, joilla taide voi vahvistaa yhteiskunnallista muutosta. TOK pyrkii uudelleen ajattelemaan historiallisen analyysin parametrejä Viron ja Venäjän jälkiteollisilla raja-alueilla sekä etsimään alueille yhteisiä poliittisia, teollisia ja ekologisia historioita. 

Residenssijakson lisäksi keväällä 2021 järjestetään viikon mittainen kevätkoulu sekä liveroolipeli. Kevätkoulu koostuu kolmesta työpajasta, jotka käsittelevät feministisiä tilallisia praktiikoita ja erilaisia tapoja harjoittaa ekologista praktiikkaa kaupunkien kontekstissa ja Itämeren ympäristössä. Ensimmäinen (Re)configuring Territories live-roolipeli käsittelee ympäristöaktivismia sekä Itämeren alueen jälkifossiilista energiajärjestystä.

KOLMAS VUOSI: HUOMISEN HISTORIAT – SPEKULATIIVISET OPPIMISEN INSTITUUTIOT JA TULEVAISUUDEN KAUPUNKIEN KUVITTELU

Vuoden 2022 aikana hahmottelemme skenaarioita ja kirjoitamme Itämerta kuvaavia lähitulevaisuuden tarinoita. Ohjelma kehittää tukirakenteita sekä hentoja ja hauraita eleitä, jotta ensimmäisten vuosien aikana aloitettu tutkimus voisi jatkua. 

Kevään 2022 aikana mukaan liittyy taiteilija-duo varialambo. Heidän monialaisesti orientoitunut praktiikkansa sijoittuu teatterin, kuvanveiston, performanssitaiteen, julkisen tilan sekä aikasidonnaisten taiteiden risteyskohtaan. varialambon tutkimus perustuu tulevaisuuden ehdotukseen, jossa väkivalta on kadonnut. Onko väkivallaton maailma ylipäätään mahdollinen? Milloin väkivalta alkaa, mitä havaitsemme väkivaltana ja kuinka taide voi osallistua turvallisemman ympäristön tuottamiseen? 

Tutkimusresidenssijaksonsa aikana he keskittyvät Right to the Night -projektiin, joka kehollistaa uhan mielikuvitusta ja yhteisöllistä paikkoihin kuulumisen ontologiaa. varialambo pyrkii löytämään vastauksia, jotka johtavat väkivallasta ja hallinnasta vapaaseen sosiaaliseen kanssakäymiseen tilassa.

Julkaisemme tarkempaa tietoa tutkimusohjelman teemoista, tulevien kevätkoulujen ja live-roolipelien mentoreista ohjelman kehkeytyessä. Tutkimusohjelman tapahtumat ovat avoimia ja niiden osallistujat valitaan avoimen haun kautta.